Безплатна доставка за цялата страна (При поръчка на стойност над 50 лева. * Не важи за стоки в промоция.)

Защита на личните данни

Европейски закон за защита на личните данни - GDPR

 ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

          Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.oily.bg

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва нашите услуги,  включително и тези, предлагани онлайн чрез специализирана платформа. Тя се прилага за да предпазваме данните Ви, и защитаваме поверителността Ви. Посочваме също така необходимата информация относно начините за обработка на информация съдържаща лични данни, за да разбeрeтe каква информация събираме и защо я събираме, както и какви права имате във връзка с обработката на личните данни, които ни предоставяте, както и Ви предоставяме информация относно правата ви във връзка с обработване на предоставените лични данни, и за възможните способи за защита на тези права, които може да използвате.

 1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни :

 

„Ойли“ ООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203795082, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика. „Ойли“ ООД  е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. Бургас ул. „Владимир Вазов“№ 12.  По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към длъжностното лице по защита на данните във „Ойли“ ООД на следните координати за връзка:

 • E-mail: office@oily.bg;
 • Телефон: 0882429822

 

 2. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме:

  

           2.1. В зависимост от конкретните цели и основания „Ойли“ ООД обработва посочените по-долу данни, самостоятелно или в комбинация помежду им:

            а) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на „Ойли“ ООД  и клиента:

• Три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

• Три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред „Ойли“ ООД ;

• Данни от профила ви за достъп до онлайн платформата ни – потребителско име, история на заявките и плащанията;

• Данни за ползваните от Вас услуги; 

 

            б) Данни, изготвени и генерирани от „Ойли“ ООД  в процеса на предоставяне на услугите:

• Номер на услуга, клиентски номер, детайлизирани справки към месечни сметки/фактури и размер на съдържащите се в тях задължения;

• Видеозапис при посещение в търговските офиси на „Ойли“ ООД , изготвен с оборудване за видеонаблюдение за охранителни цели и с оглед осигуряване на необезпокоявано обслужване и охрана на служителите и посетителите в търговските обекти на „Ойли“ ООД;

• IP адрес при посещение на уебсайта ни, платформата за онлайн обслужване;

• Информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас;

 

            2.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

а) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за доставените от нас услуги - „Ойли“ ООД обработва данните Ви за следните цели:

• Идентифициране на клиент при: сключване, изменение и прекратяване на договор за доставки или услуги;

• Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за ползваните услуги по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги;

• Извършване на обработка от обработващи данните с оглед на изпълнение на валиден договор за доставка или услуга - възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

 

б) В изпълнение на свои законови задължения и легитимни интереси, „Ойли“ ООД може да обработва данните Ви за следните цели:

      

• Продажба на вземания от клиенти; предоставяне на информация за дълга на цесионера - договори, протоколи, месечни сметки/фактури;

• Справки за продадени задължения по договори за цесия - за целите на потвърждаване на прехвърлянето на вземанията;

• Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган; 

• Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите и на Комисията за защита на личните данни, във връзка с изпълняване на задълженията, произтичащи от съответните закони;

• Предоставяне на информация на съда и трети лица в рамките на производства пред съд;

 

3. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

3.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с „Ойли“ ООД – обработват личните Ви данни от името на „Ойли“ ООД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

• Лица, които по възлагане на „Ойли“ ООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни - Адекс.Бг ЕООД, Спиди АД, Еконт Експрес ООД, Рапидо Експрес енд Лоджистикс ЕООД;

• Агенции, събиращи неплатени клиентски задължения от името на „Ойли“ ООД. - Адвокат Петър Киряков (Софийска адвокатска колегия номер 1800666510);

• Лица, предоставящи услуги като контактен център за осъществяване на директен маркетинг или за осигуряване на техническо съдействие;

• Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас - Банка Societe Generale Експресбанк;

• Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител - Адекс.Бг ЕООД;

• Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери - Профис Консулт ЕООД

 

3.2. Други администратори на лични данни, на които „Ойли“ ООД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

 • Цесионери – страна по договори за цесия, с които „Ойли“ ООД прехвърля (продава) Вашите непогасени задължения;
 • Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от „Ойли“ ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

 

 4. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

            Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 1. Личните данни, обработвани с цел сключване и изпълнение на договор за предоставяне на Услуга се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждате на всички финансови отношения между страните;
 2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно –осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на стоки и др. се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок.
 3.   Картина (Видеозапис) – до 30 дни от създаване на записа.

 

5. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от „Ойли“ ООД и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

 • Да подадете възражение до „Ойли“ ООД срещу обработването на личните Ви данни;

 

 • Да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от „Ойли“ ООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни. За целта е необходимо подаване на писмено заявление до обработващия лични данни, в това число и по електронен път лично или чрез упълномощено лице. Заявлението следва да съдържа следната минимално информация - име на лицето и други данни, които го идентифицират – ЕГН, длъжност, договор, описание на искането, предпочитана форма за предоставяне достъпа до лични данни (посочване на една от следните възможности - устна справка, писмена справка, предоставяне на копие от исканата информация) подпис, дата и адрес на кореспонденцията или електронен адрес; пълномощно – когато заявлението се подава от упълномощено лице. Заявлението се завежда в общия входящ регистър на администратора. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е  30-дневен, с оглед възможни затруднения в дейността на администратора. Когато данните не съществуват или не могат да бъдат предоставени на определено правно основание, на заявителя се отказва достъп до тях с мотивирано решение. Отказът за предоставяне на достъп до съхранявани лични данни по този ред може се оспорва от лицето пред Комисията за защита на личните данни;

 

 • Да изискате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни, непълни, остарели, или следва да се допълнят с оглед на целите на обработката;

 

 • Да изискате да се изтрият личните Ви данни (правото „да бъдеш забравен“), в някои от следните случаи:
 1. Същите не са нужни повече за целите, за които се обработват;
 2. Оттеглили сте съгласието (възразили сте изрично за тяхната обработка и „Ойли“ ООД няма друго легитимно основание за съхраняването и обработването им);
 3. Обработването на личните Ви данни е признато за незаконно от компетентен административен или съдебен орган;
 4. Националното или европейското законодателство изискват това;
 • Да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:
 1. При оспорване на точността на личните Ви данни за срока, необходим на „Ойли“ ООД да провери точността на данните;
 2. Установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити изцяло;
 3. При отправено от Вас възражение срещу обработването на личните Ви данни или срещу обема на обработваните лични данни - за срока на проверката на основателността му;

 

 • Да потърсите защита по съдебен или административен ред, в случай, че според Вас правата Ви на субект на лични данни са били нарушени, независимо кой съхранява и обработва личните Ви данни. Необходима информация за органа за защита, във връзка със събирането и обработката на лични данни:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

GPS координати: N 42.668839    E 23.377495

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Факс – 029153525.

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

 

6. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „Ойли“ ООД и какви са последиците от такъв отказ:

За да сключим договор с Вас и за да Ви предоставяме заявените от Вас услуги, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за сключване и изпълнение на съответния договор, както и за изпълнение на задълженията на „Ойли“ ООД. 

Непредоставянето на следните данни (или последващ отказ или оттегляне на съгласие за съхраняване на следните лични данни) препятства възможността „Ойли“ ООД да сключи договор с Вас (или да продължава с Вас договорните отношения):

• три имена, ЕГН, или личен номер на чужденец, адрес;

• три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред „Ойли“ ООД;

• номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;

• данни от профила ви за достъп до онлайн платформата ни – потребителско име, история на заявките и плащанията

 

7. Политика за „бисквитките“      

- Използване на „бисквитки“

           „Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

          Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта „Ойли“ ООД не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics и Core Metrics.

  - Деактивиране на бисквитки

        Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/.

        Необходима информация: Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта. Линкове, сайт или мобилно приложение могат да включват линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

8. Мерки за защита при обработване на личните данни:

8.1. Правилата за защита при обработване на лични данни регламентират технически мерки на „Ойли“ ООД, които:

 1. Контрол на достъпа до оборудване - отхвърля достъпа на неоторизирани лица до оборудването за обработка на данни ;
 2. Контрол на информационните носители - предотвратява неоторизираното четене, копиране, промяна или унищожаване на информационни носители;
 3. Контрол по съхраняването - предотвратява неоторизираното добавяне, въвеждане, преглеждане, промяна или заличаване на съхранени лични данни;
 4. Контрол на достъпа до данни - гарантира, че лицата, които са оторизирани да ползват система за автоматизирана обработка на данни, имат достъп само до данните, включени в обхвата на техния достъп;
 5. Контрол на въвеждане – осигурява възможност за последваща проверка и установяване какви лични данни са въведени в системите за автоматизирана обработка на данни, кога и от кого са въведени данните;

 

8.2. Служителите на „Ойли“ ООД, обработващи лични данни, вземат мерки за гарантиране на надеждност при обработването, като осъществяват технически и организационни мерки за защита на личните данни.

9.  Актуализация на лични данни – какво представлява и как се извършва актуализация на съхранявани лични данни:

9.1. Актуализация на лични данни представлява допълнение или изменение на съществуваща информация в дружеството. Актуализация на лични данни се извършва:

 • по искане на лицето, за което се отнасят личните данни, когато то е установило, че е налице грешка или непълнота в тях, и удостовери това с документ;
 • по инициатива на обработващия лични данни – при наличие на документ, даващ основание за актуализация;
 • при установена грешка при обработката на личните данни от страна на обработващия лични данни;

9.2. При актуализация на лични данни в досието на съответното лице се отразяват регистрационния номер на документа, източник на данните за актуализацията, дата на актуализацията. Актуализацията се извършва от лицето, обработващо личните данни.

 

10. Необходима информация във връзка с искания за достъп до лични данни:

Адресът, на който се приемат молби за достъп и предоставяне на лични данни от регистрите на „Ойли“ ООД с адрес гр. Бургас ул. „Владимир Вазов“ № 12 или на електронен адрес: office@oily.bg.