Безплатна доставка за цялата страна (При поръчка на стойност над 50 лева. * Не важи за стоки в промоция.)

Общи условия

Общи условия за защита на клиенти и потребители в сайта oily.bg

 

                                                                                                                                I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ‚Ойли“ ООД с адрес на регистрация гр. Бургас, кв. Лазур, бл. 109, ЕИК BG203795082, представлявано от Николай Николов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин „www.oily.bg”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

                                                                                                                              ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.    Наименование на Доставчика: „Ойли“ ООД

2.    Адрес за упражняване на дейността: гр. Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 12

3.    Данни за кореспонденция: гр. Бургас, Email: office@oily.bg, тел: +359882429822

4.    Вписване в публични регистри: ЕИК BG203795082


                                                                                                                              III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.oily.bg, чрез който потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1.    Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2.    Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3.     Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4.    Да  извършват  всякакви  плащания  във  връзка  със  сключените  договори  с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

5.    Да  получават  информация  за  нови  стоки,  предлагани  от  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

6.    Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7.    Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от Закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в Закона в рамките на добросъвестността, в съответствие с възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.oily.bg или друго средство за комуникация от разстояние.

(2)    По силата на сключения с Потребителите Договор за покупко-продажба на стоки Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли на Потребителя собствеността на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3)    Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4)    Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия.

(5)    Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на Договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и Електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.


                                                                                                                          IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН


Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани  от него име и парола за отдалечен достъп в случаите, когато електронният магазин изисква регистрация.

(2)    Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3)    С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4)    Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Потребителят потвърждава регистрацията и сключването на Договора чрез електронна препратка в писмото, изпратено от Доставчика, с което е уведомен за извършената регистрация. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5)    При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай на промяна Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си.

(6)    В случай че за регистрация на Потребителя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на информация между Потребител и Доставчик, е Основен електронен адрес по смисъла на тези общи условия. Потребителят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2)    При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Потребителя нов Основен контактен електронен адрес.

(3)    Доставчикът не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на основния контактен електронен адрес.

(4)    Доставчикът може да изисква от Потребителя използването на основния контактен електронен адрес в специфични случаи.


                                                                                    V.    ТЕХНИЧЕСКИ ЕТАПИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


Чл. 9. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(2)     Договорът се сключва на български език.

(3)     Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес: http://oily.bg/general-terms/

(4)    Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването на стоката от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.

(5)    За сключването на този Договор и за сключването на Договора за покупко-продажба на стока Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.

(6)    Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителите адрес или офис на куриер и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват Договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1)    Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(2)    Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

(3)    Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4)    Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5)    Избор на начин и на време за плащане на цената.

(6)    Потвърждаване на поръчката;

(7)    Потребителят може да заяви избраната в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стока и чрез телефон, посочен в интерфейса на Доставчика. В този случай важат всички гореспоменати общи условия за поръчки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.


                                                                                               VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики и спецификации на стоките, предлагани от Доставчика, са посочени в профила на всеки продукт на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2)    Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всеки продукт в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.  Цената на промоционалните стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН важи единствено и само при поръчки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и не се ползва с безплатна доставка. Цената на промоционалните стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не важи в търговските обекти на "Ойли" ООД.

(3)    Стойността на разходите по доставката се определят от Доставчика и се предоставят като информация на Потребителите, както и в случаите, когато доставката е за сметка на Доставчика.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема и изисква авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
:
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди, или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2)    Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

-    за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

(3)    Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето ѝ.

(4)    В случай че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2)    Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя.

(3)    В случаите по ал. 3 Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път и посредством телефонен разговор за промяната на изпълнението на договора.

(4)    В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки разходите по връщането на стоките са за сметка на Потребителя.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2)    Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3)    Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

(4)    Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от Доставчика и ако тя не отговаря на изискванията му, да уведоми за това незабавно Доставчика.


                                                                                                                                 VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2)    От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите Доставчикът изпраща данните само на електронен адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.

Чл. 20. (1) Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли".

                                                                                                                   VIII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2)    Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3)    Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://oily.bg/general-terms/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

                                                                                                                                           IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и Договорът на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

-    при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

-    по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

-    едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

-    при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

-    при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

-    в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

-    в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

                                                                                                                                            X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 25. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на ww.oily.bg.